Skip to content
Header producten (1600 x 400 px)-22

DISCLAIMER
De (informatie met betrekking tot) trainingen en teksten op deze site zijn met de grootste zorg samengesteld.

LIFE is Splendid, Samira Huijsen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (lichamelijk en/of emotioneel) die het gevolg is van de online gegeven trainingen, offline gevolgde trainingen of onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woord) van de informatie op deze site. 

Noch LIFE is Splendid, Samira Huijsen, de staf of medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) onze Emailprovider of de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software.

LIFE is Splendid, Samira Huijsen en alle trainingen, alsmede producten/dienstverlening, dienen niet ter vervanging van Therapie in welke vorm dan ook.
EMDR is alleen van toepassing bij enkelvoudig trauma.
Voor meervoudig trauma of als er sprake is van (ernstige) verstoringen in de persoonlijkheid, dient dit ten alle tijden kenbaar gemaakt te worden en wordt ALTIJD verzocht om behandeling elders te zoeken.
Tevens is het gebruik van middelen, waaronder wiet, alcohol en andere geestverruimende middelen of enige vorm van verslaving niet toegestaan, daar zij invloed hebben op de staat waarin de persoon verkeerd.
Hierin aanvaardt LIFE is Splendid,Samira huijsen geen enkele aansprakelijkheid. 

LIFE is Splendid, Samira Huijsen kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan LIFE is Splendid, Samira Huijsen niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Intellectueel eigendom
LIFE is Splendid, Samira Huijsen behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LIFE is Splendid, Samira Huijsen te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten
Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. LIFE is Splendid, Samira Huijsen  adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan LIFE is Splendid, Samira Huijsen te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid
LIFE is Splendid, Samira Huijsen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites.

LIFE is Splendid, Samira Huijsen  aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze site en emailprovider, de informatie die op- of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan LIFE is Splendid, Samira Huijsen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Header producten (1600 x 400 px)-22